Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000188 001__ 188
000000188 037__ $$aENY-TEACHING-2008-019
000000188 041__ $$apol
000000188 100__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000188 245__ $$aLinia długa
000000188 260__ $$c2005-05-31
000000188 300__ $$a9p
000000188 520__ $$aW przypadkach gdy wymiary geometryczne układów elektrycznych są porównywalne z długością fali elektromagnetycznej, to nie spełniają one warunku quasi-stacjonarności i powinny być opisywane ogólnymi metodami teorii pola elektromagnetycznego. Układy takie nazywa się układami o parametrach rozłożonych. W pewnych przypadkach można jednak zastosować analizę obwodową do układów o parametrach rozłożonych. Dotyczy to tzw. linii długiej , gdzie warunek quasi-stacjonarności jest naruszony tylko w jednym kierunku, tzn. przy danej częstotliwości sygnału wymiary wzdłuż osi linii są dużo większe niż w pozostałych kierunkach i porównywalne z długością fali elektromagnetycznej. W takich układach wartości prądów i napięć w linii zależą zarówno od czasu jak i od współrzędnej przestrzennej.
000000188 6531_ $$alinia długa
000000188 6531_ $$aparametry rozłożone
000000188 6531_ $$arównanie telegrafistów
000000188 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000188 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/188/files/$$zAccess to Fulltext
000000188 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:188$$pglobal
000000188 980__ $$aTEACHING