Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000199 001__ 199
000000199 037__ $$aENY-THESIS-2008-007
000000199 041__ $$apol
000000199 100__ $$aBlaszczyk, P$$uPolitechnika Wrocławska
000000199 245__ $$aKontrola stanu izolacji w sieciach z izolowanym punktem neutralnym jako środek ochrony przeciwporażeniowej w górnictwie. Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań centralnych zabezpieczeń upływowych.
000000199 260__ $$c2008-05-16
000000199 300__ $$a42p
000000199 500__ $$apraca dyplomowa
000000199 520__ $$aCentralne zabezpieczenie upływowe jest przeznaczone do ochrony przed niebezpiecznymi skutkami upływu prądu elektrycznego do ziemi w kopalnianych trójfazowych sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego i izolowanym punktem zerowym o napięciu znamionowym do 1000 V i częstotliwości znamionowej 50 Hz. Ogranicza ono prawdopodobieństwo porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru, zainicjowania wybuchu gazu względnie pyłu węglowego w stanach zagrożeń w eksploatacji sieci lub urządzeń elektrycznych, którym źródłem są uszkodzenia izolacji doziemnej. Zabezpieczenie kontroluje całą sieć oddziałową, wskazuje aktualną wartość rezystancji izolacji, reaguje na każdy rodzaj zwarcia i powoduje natychmiastowe wyłączenie prądu elektrycznego w przypadku obniżenia wartości rezystancji do wartości krytycznej (pomiarowej). Zabezpieczenie może być instalowane w osłonach kopalnianych urządzeń energoelektrycznych (np. w stacjach transformatorowych). Centralne zabezpieczenie upływowe charakteryzuje się następującymi cechami: -układ elektryczny zabezpieczenia jest zbudowany z elementów przekaźnikowo-tranzystorowych, -zabezpieczenie ma samoczynną kontrolę izolacji sieci w stanie beznapięciowym i pod napięciem, -daje możliwość kompensacji prądów pojemnościowych sieci, jest łatwe i dogodne w eksploatacji i konserwacji.
000000199 6531_ $$ainstalacje elektryczne
000000199 6531_ $$azabezpieczenie przeciwporażeniowe
000000199 6531_ $$azabezpieczenia upływowe
000000199 6531_ $$akontrola stanu izolacji
000000199 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000199 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/199/files/$$zAccess to Fulltext
000000199 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:199$$pglobal
000000199 980__ $$aTHESIS