Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000200 001__ 200
000000200 037__ $$aENY-THESIS-2008-008
000000200 041__ $$apol
000000200 100__ $$aGierczuk, S$$uPolitechnika Wrocławska
000000200 245__ $$aRola zabezpieczeń upływowych w kopalnianych sieciach IT
000000200 260__ $$c2008-05-18
000000200 300__ $$a41p
000000200 500__ $$apraca dyplomowa USM
000000200 520__ $$aCelem niniejszej pracy jest dokonanie analizy, jak ważną rolę pełnią zabezpieczenia upływowe w kopalnianych sieciach IT oraz opracowanie i wykonanie dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do przeprowadzania badań wybranego blokującego zabezpieczenia upływowego. Oprócz części praktycznej praca zawiera część teoretyczną, która swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z rolą i znaczeniem w przemyśle wydobywczym nowoczesnych zabezpieczeń upływowych, problematykę ochrony przeciwporażeniowej związanej z niesymetrycznymi zwarciami doziemnymi będącymi skutkami obniżonej rezystancji izolacji przewodów fazowych, stałego monitoringu stanu izolacji w sieciach kopalnianych, charakterystykę warunków środowiskowo-eksploatacyjnych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i ich wpływ na stan rezystancji izolacji oraz zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym a także przegląd i analizę porównawczą wybranych współczesnych zabezpieczeń upływowych. Praca podzielona jest na siedem rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, których wspólnym mianownikiem jest ochrona przeciwporażeniowa w izolowanych sieciach IT poprzez kontrolę stanu izolacji realizowaną przez zabezpieczenia upływowe. Rozdział 1 - „Rozwój elektryfikacji kopalń” zawiera opis przemian w polskim górnictwie jakie następowały w ostatnim stuleciu, związanych z postępem technicznym i technologicznym, których konsekwencją jest trwający do czasów współczesnych intensywny proces elektryfikacji i automatyzacji, niosący ze sobą oprócz wymiernych korzyści także zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym.  Rozdział 2 - „Charakterystyka warunków panujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz ich wpływ na ryzyko porażenia prądem elektrycznym” przedstawia warunki środowiskowe panujące w podziemiach kopalń, a w szczególności podwyższoną temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza, zjawisko rosienia, silną mineralizację wód kopalnianych, zawartość innych substancji mineralnych oraz płynów kopalnianych w atmosferze, obecność mikroorganizmów a także zagrożenia związane z tąpaniami, wyrzutami metanu i innych gazów oraz oberwaniami brył skalnych. W rozdziale 3 - „Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV” obejmuje swoim zakresem szereg aspektów związanych z oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki, między innymi urazami spowodowanymi łukiem elektrycznym, fibrylacją komór sercowych oraz skutkami termicznego oddziaływania prądu. W rozdziale sklasyfikowane są rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporażeniowej, ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zarówno w sieciach z uziemionym punktem neutralnym transformatora oraz w układach sieci izolowanych.   W rozdziale 4 - „Zabezpieczenia upływowe i ich rola w kontroli rezystancji izolacji doziemnej kopalnianych sieci IT” przedstawiony jest podział zabezpieczeń upływowych, wymagania dotyczące centralnych i blokujących zabezpieczeń upływowych, zagadnienia związane z  kontrolą stanu izolacji doziemnej sieci IT oraz wpływem rezystancji izolacji doziemnej na prądy i napięcia rażeniowe i związane z tym negatywne skutki doziemień, wybrane przykłady sposobów kontroli rezystancji izolacji doziemnej a także metody kontroli stanu izolacji. W rozdziale 5 - „Przegląd i analiza porównawcza wybranych zabezpieczeń upływowych” zawarta jest charakterystyka techniczna kilku wybranych zabezpieczeń upływowych, z których każde posiada indywidualne cechy wyróżniające je spośród pozostałych. W rozdziale tym najwięcej miejsca poświęcono przekaźnikowi kontrolno-sterującemu typu UKS-6.1, ponieważ właśnie to urządzenie wybrano jako przedmiot badań laboratoryjnych. Rozdział 6 - „Dydaktyczne stanowisko laboratoryjne do przeprowadzania badań blokującego zabezpieczenia upływowego typu UKS-6.1” obejmuje założenia, projekt zawierający schematy ideowe, montażowe, widok zewnętrzny, rozmieszczenie elementów oraz instrukcję obsługi stanowiska ze szczegółowym uwzględnieniem jego budowy, działania oraz zasad bezpiecznego użytkowania.  Rozdział 7 - „Koncepcja ćwiczenia laboratoryjnego” stanowi opis ćwiczenia na dydaktycznym stanowisku laboratoryjnym, które pozwala na zapoznanie się z działaniem, podstawowymi funkcjami oraz przeprowadzeniem prób zadziałania członu kontrolującego rezystancję izolacji kontrolowanej sieci oraz członu kontrolującego ciągłość obwodu ochronnego w przekaźniku kontrolno-sterującym typu UKS-6.1.
000000200 6531_ $$asieci IT
000000200 6531_ $$azabezpieczenia upływowe
000000200 6531_ $$ainstalacje elektryczne
000000200 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000200 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/200/files/$$zAccess to Fulltext
000000200 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:200$$pglobal
000000200 980__ $$aTHESIS