Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2008-008

Rola zabezpieczeń upływowych w kopalnianych sieciach IT

Gierczuk, S (Politechnika Wrocławska)

2008-05-18

Abstract: Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy, jak ważną rolę pełnią zabezpieczenia upływowe w kopalnianych sieciach IT oraz opracowanie i wykonanie dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do przeprowadzania badań wybranego blokującego zabezpieczenia upływowego. Oprócz części praktycznej praca zawiera część teoretyczną, która swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z rolą i znaczeniem w przemyśle wydobywczym nowoczesnych zabezpieczeń upływowych, problematykę ochrony przeciwporażeniowej związanej z niesymetrycznymi zwarciami doziemnymi będącymi skutkami obniżonej rezystancji izolacji przewodów fazowych, stałego monitoringu stanu izolacji w sieciach kopalnianych, charakterystykę warunków środowiskowo-eksploatacyjnych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i ich wpływ na stan rezystancji izolacji oraz zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym a także przegląd i analizę porównawczą wybranych współczesnych zabezpieczeń upływowych. Praca podzielona jest na siedem rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, których wspólnym mianownikiem jest ochrona przeciwporażeniowa w izolowanych sieciach IT poprzez kontrolę stanu izolacji realizowaną przez zabezpieczenia upływowe. Rozdział 1 - „Rozwój elektryfikacji kopalń” zawiera opis przemian w polskim górnictwie jakie następowały w ostatnim stuleciu, związanych z postępem technicznym i technologicznym, których konsekwencją jest trwający do czasów współczesnych intensywny proces elektryfikacji i automatyzacji, niosący ze sobą oprócz wymiernych korzyści także zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym. Rozdział 2 - „Charakterystyka warunków panujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz ich wpływ na ryzyko porażenia prądem elektrycznym” przedstawia warunki środowiskowe panujące w podziemiach kopalń, a w szczególności podwyższoną temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza, zjawisko rosienia, silną mineralizację wód kopalnianych, zawartość innych substancji mineralnych oraz płynów kopalnianych w atmosferze, obecność mikroorganizmów a także zagrożenia związane z tąpaniami, wyrzutami metanu i innych gazów oraz oberwaniami brył skalnych. W rozdziale 3 - „Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV” obejmuje swoim zakresem szereg aspektów związanych z oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki, między innymi urazami spowodowanymi łukiem elektrycznym, fibrylacją komór sercowych oraz skutkami termicznego oddziaływania prądu. W rozdziale sklasyfikowane są rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporażeniowej, ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zarówno w sieciach z uziemionym punktem neutralnym transformatora oraz w układach sieci izolowanych. W rozdziale 4 - „Zabezpieczenia upływowe i ich rola w kontroli rezystancji izolacji doziemnej kopalnianych sieci IT” przedstawiony jest podział zabezpieczeń upływowych, wymagania dotyczące centralnych i blokujących zabezpieczeń upływowych, zagadnienia związane z kontrolą stanu izolacji doziemnej sieci IT oraz wpływem rezystancji izolacji doziemnej na prądy i napięcia rażeniowe i związane z tym negatywne skutki doziemień, wybrane przykłady sposobów kontroli rezystancji izolacji doziemnej a także metody kontroli stanu izolacji. W rozdziale 5 - „Przegląd i analiza porównawcza wybranych zabezpieczeń upływowych” zawarta jest charakterystyka techniczna kilku wybranych zabezpieczeń upływowych, z których każde posiada indywidualne cechy wyróżniające je spośród pozostałych. W rozdziale tym najwięcej miejsca poświęcono przekaźnikowi kontrolno-sterującemu typu UKS-6.1, ponieważ właśnie to urządzenie wybrano jako przedmiot badań laboratoryjnych. Rozdział 6 - „Dydaktyczne stanowisko laboratoryjne do przeprowadzania badań blokującego zabezpieczenia upływowego typu UKS-6.1” obejmuje założenia, projekt zawierający schematy ideowe, montażowe, widok zewnętrzny, rozmieszczenie elementów oraz instrukcję obsługi stanowiska ze szczegółowym uwzględnieniem jego budowy, działania oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Rozdział 7 - „Koncepcja ćwiczenia laboratoryjnego” stanowi opis ćwiczenia na dydaktycznym stanowisku laboratoryjnym, które pozwala na zapoznanie się z działaniem, podstawowymi funkcjami oraz przeprowadzeniem prób zadziałania członu kontrolującego rezystancję izolacji kontrolowanej sieci oraz członu kontrolującego ciągłość obwodu ochronnego w przekaźniku kontrolno-sterującym typu UKS-6.1.

Keyword(s): sieci IT ; zabezpieczenia upływowe ; instalacje elektryczne
Note: praca dyplomowa USM


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/200/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2008-008

Rekord stworzony 2008-08-29, ostatnia modyfikacja 2008-08-30

Podobne rekordy


 
Osoby, które oglądały tę stronę, oglądały również:
(1501)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1496)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1491)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1488)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(1478)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010

 
Oceń ten dokument:
Bądź pierwszy i oceń ten dokument.


Dyskusja nad tym dokumentem:
Rozpocznij dyskusję o tym dokumencie.