Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000250 001__ 250
000000250 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-196
000000250 041__ $$apol
000000250 100__ $$aKlajn, A$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki
000000250 245__ $$aNowa metoda eliminacji łuku zakłóceniowego w urządzeniach elektrycznych
000000250 260__ $$c2004-11-26
000000250 300__ $$a8p
000000250 500__ $$aElektroenergetyczne sieci rozdzielcze – SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna, pp. 245-252
000000250 520__ $$aZgaszenie łuku zakłóceniowego w ciągu kilku pierwszych milisekund od chwili wystąpienia zwarcia łukowego, może całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do minimum straty jakie powodują zwarcia łukowe w urządzeniach elektrycznych. Przedmiotem referatu jest prezentacja badań zmierzających do opracowania metody szybkiego gaszenia łuku zakłóceniowego palącego się w powietrzu za pomocą łuku próżniowego, który jest do niego równolegle zapalany. Łuk próżniowy, jako wyładowanie o znacznie mniejszej energii, stanowi bardziej dogodną drogę przepływu prądu zwarciowego, dzięki czemu łuk powietrzny gaśnie. W referacie przedstawiono uproszczone obliczenia energii obydwu wyładowań oraz wyniki laboratoryjnych badań eksperymentalnych, które potwierdziły ideę metody oraz skuteczność gaszenia łuku powietrznego w przebadanych warunkach.
000000250 6531_ $$ałuk zakłóceniowy
000000250 6531_ $$ałuk próżniowy
000000250 700__ $$aMarkiewicz, H$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki
000000250 700__ $$aSurówka, I$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki
000000250 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000250 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/250/files/$$zAccess to Fulltext
000000250 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:250$$pglobal
000000250 980__ $$aARTICLE