Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000287 001__ 287
000000287 037__ $$aENY-THESIS-2008-011
000000287 041__ $$apol
000000287 100__ $$aSzczypko, A$$uPolitechnika Wrocławska
000000287 245__ $$aTendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce
000000287 260__ $$c2008-09-22
000000287 300__ $$a92p
000000287 500__ $$apraca dyplomowa pod kierunkiem Z.Leonowicza
000000287 520__ $$aCoraz droższe oraz wyczerpujące się konwencjonalne paliwa energetyczne skłaniają człowieka do poszukiwań alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Wszelkie dążenia do większego wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii mają na celu przede wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie degradacji wód i gleby oraz zmniejszenie zużycia najszybciej wyczerpujących się tradycyjnych, konwencjonalnych paliw. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywa odzyskiwanie i wykorzystywanie biogazu rolniczego. Planowanie, budowanie i użytkowanie instalacji do odzyskiwania biogazu z podłoży bogatych w substancje biogenne, z punktu widzenia zyskującej na znaczeniu polityki energetycznej i proekologicznej, staje się – szczególnie w krajach rolniczych – coraz bardziej uzasadnione i opłacalne. Obserwowany od lat wzrost znaczenia biogazowni oraz produkcji energii pochodzącej z biogazu należy tłumaczyć przede wszystkim zmianami regulacji prawnych, wprowadzeniem programów pilotażowych, systemów dopłat jak również zmianą ludzkiej mentalności, czy po porostu chęcią zysku. Wśród potencjalnych nabywców panuje jednak w dalszym ciągu niepewność związana z tym, iż na podstawie dostępnych informacji trudno jest jednoznacznie ocenić opłacalność inwestycji. Należy zatem uczynić wszystko, aby wykorzystać potencjał energetyczny i ekonomiczny biogazu. Celem niniejszej pracy jest próba wdrożenia potencjalnych inwestorów jak również samych rolników czy odpowiednich Organów Państwowych zarządzających prawdziwymi złotymi złożami biogazu, dotycząca technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem biogazu rolniczego.
000000287 6531_ $$abiogaz
000000287 6531_ $$aanaliza opłacalności
000000287 6531_ $$atechnologia
000000287 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000287 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/287/files/$$zAccess to Fulltext
000000287 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:287$$pglobal
000000287 980__ $$aTHESIS