Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000301 001__ 301
000000301 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-240
000000301 041__ $$aeng
000000301 088__ $$aRK I07/2006/I-019
000000301 100__ $$aLeonowicz, Z$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000301 245__ $$aPerformance of parametric spectrum estimation methods 
000000301 260__ $$c2006-02-03
000000301 300__ $$a4p
000000301 500__ $$aXXIX Int. Conference  on  Fundamentals  of  Electrotechnics  and  Circuit  Theory, SPETO 2006, Gliwice-Ustron, Poland, 24-27.05.2006, vol. 2, pp. 227-230.
000000301 520__ $$aW pracy przedstawiono porównanie dokładności wyznaczania częstotliwości i amplitudy składowych sygnałów harmonicznych odkształconych przy pomocy parametrycznych metod estymacji widma: MUSIC i ESPRIT. Miarą dokładności jest błąd średniokwadratowy estymacji określonego parametru dla wielu symulowanych przebiegów. Przebiegi testowe są charakterystyczne dla zagadnień spotykanych w elektroenergetyce, stąd otrzymane wyniki mogą być zastosowane w praktyce, umożliwiając optymalny dobór parametrów tych metod obliczeniowych. Jako praktyczny przykład zastosowania metod MUSIC i ESPRIT przedstawiono wyznaczanie wskaźników jakości energii. Uzyskano ponad 50% wzrost dokładności po zastąpieniu algorytmu opartego na DFT (dyskretnym przekształceniu Fouriera) parametrycznymi metodami podprzestrzeni. ========Introduction The quality of voltage waveforms is nowadays an issue of the utmost importance for power utilities, electric energy consumers and also for the manufactures of electric and electronic equipment. The proliferation of nonlinear loads connected to power systems has triggered a growing concern with power quality issues. The inherent operation characteristics of these loads deteriorate the quality of the delivered energy, and increase the energy losses as well as decrease the reliability of a power system [4].  The methods of power quality assessment in power systems are almost exclusively based on Fourier Transform. The crucial drawback of the Fourier Transform-based methods is that the length of the window is related to the frequency resolution. Moreover, to ensure the accuracy of Discrete Fourier Transform, the sampling interval of analysis should be an exact integer multiple of the waveform fundamental period [3].  Parametric spectral methods, such as ESPRIT or MUSIC [5] do not suffer from such inherent limitations of resolution or dependence of estimation error on the window length (phase dependence of the estimation error). The resolution of these methods is to high degree independent on signal-to-noise ratio and on the initial phase of the harmonic components. The author argues that the use of high-resolution spectrum estimation methods instead of Fourier-based techniques can improve the accuracy of measurement of spectral parameters of distorted waveforms encountered in power systems, in particular the estimation of the power quality indices [4]. The paper is composed as follows: After the short description of parametric methods (ESPRIT and MUSIC), the comparison of the frequency and amplitude estimation error, based on numerical simulation is presented. Next part presents basics of selected power quality indices (harmonic sub/groups), followed by comparison of estimation error in the case of application of FFT-based algorithms and parametric methods. 
000000301 6531_ $$aparametric methods
000000301 6531_ $$aspectrum analysis
000000301 6531_ $$aMUSIC
000000301 6531_ $$aESPRIT
000000301 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000301 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/301/files/$$zAccess to Fulltext
000000301 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:301$$pglobal
000000301 980__ $$aARTICLE