Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / RK I07/2008/I-059 ENY-ARTICLE-2009-256

Wzorzec stratności dielektrycznej przy niskich częstotliwościach

Lisowski, M (Politechnika Wrocławska)

2008-10-22

Abstract: Wzorcowanie mierników pojemności elektrycznej C i współczynnika tg delta, stosowanych do pomiarów przenikalności elektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej, jest utrudnione przez brak odpowiednio dokładnych wzorców tg d. Wzorce tg d realizuje się poprzez szeregowe połączenie kondensatora z rezystorem o znanej wartości. Zasadniczą przyczyną niedokładności takiego wzorca są głównie parametry resztkowe rezystora. Opisany w tym artykule wzorzec tgd przy 50 Hz ma zakres pomiarowy (0,1÷10)×10-4 i niepewność wartości 10-5.============.Calibration of electric capacitance C and the tgd factor of meters, used for permittivity and dielectric dissipation factor tgd measurements, is difficult as there is no adequately accurate tgd standards. Dielectric dissipation factor standards are made of series connection of known value capacitor and resistor. Main reason of inaccuracy this type of standard are mainly residual parameters of resistor. The standard tgd described in this paper has at 50 Hz the range (0.1÷10)×10-4 and uncertainty of value 10-5.

Keyword(s): przenikalność elektryczna ; współczynnik stratności dielektrycznej
Note: Podstawowe problemy metrologii. PPM '08, Sucha Beskidzka, 11-14 maja 2008. Katowice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2008. s. 117-124


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/318/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2009-256; RK I07/2008/I-059

Record created 2009-03-15, last modified 2009-03-16

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(806)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(794)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(788)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(784)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(781)  Measurement of IEC Groups and Subgroups Using Advanced Spectrum Estimation Methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-117

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.