Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000318 001__ 318
000000318 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-256
000000318 041__ $$apol
000000318 088__ $$aRK I07/2008/I-059
000000318 100__ $$aLisowski, M$$uPolitechnika Wrocławska
000000318 245__ $$aWzorzec stratności dielektrycznej przy niskich częstotliwościach
000000318 260__ $$c2008-10-22
000000318 300__ $$a8p
000000318 500__ $$aPodstawowe problemy metrologii. PPM '08, Sucha Beskidzka, 11-14 maja 2008. Katowice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2008. s. 117-124
000000318 520__ $$aWzorcowanie mierników pojemności elektrycznej C i współczynnika tg delta, stosowanych do pomiarów przenikalności elektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej, jest utrudnione przez brak odpowiednio dokładnych wzorców tg d. Wzorce tg d realizuje się poprzez szeregowe połączenie kondensatora z rezystorem o znanej wartości. Zasadniczą przyczyną niedokładności takiego wzorca są głównie parametry resztkowe rezystora. Opisany w tym artykule wzorzec tgd przy 50 Hz ma zakres pomiarowy (0,1÷10)×10-4 i niepewność wartości 10-5.============.Calibration of electric capacitance C and the tgd factor of meters, used for permittivity and dielectric dissipation factor tgd measurements, is difficult as there is no adequately accurate tgd standards. Dielectric dissipation factor standards are made of series connection of known value capacitor and resistor. Main reason of inaccuracy this type of standard are mainly residual parameters of resistor. The standard tgd described in this paper has at 50 Hz the range (0.1÷10)×10-4 and uncertainty of value 10-5.
000000318 6531_ $$aprzenikalność elektryczna
000000318 6531_ $$awspółczynnik stratności dielektrycznej
000000318 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000318 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/318/files/$$zAccess to Fulltext
000000318 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:318$$pglobal
000000318 980__ $$aARTICLE