Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000321 001__ 321
000000321 037__ $$aENY-THESIS-2009-012
000000321 041__ $$apol
000000321 100__ $$aCieslak, T$$uPolitechnika Wrocławska
000000321 245__ $$aTermowizyjne badania generatorów prądotwórczych
000000321 260__ $$c2009-05-28
000000321 300__ $$a142p
000000321 500__ $$apraca dyplomowa inżynierska, Politechnika Wrocławska, 2009, promotor: dr Z. Leonowicz
000000321 520__ $$aZagadnienie promieniowania podczerwonego, technik termograficznych, metody pomiarów nadal często są nowością dla osób, które będą wykorzystywać kamery termowizyjne. W pracy tej przedstawiono teorię termografii, sposoby pomiarów kamerami termowizyjnymi, omówienie problematyki związanej z rejestrowaniem i interpretacją wyników, opisy najczęściej występujących problemów, zjawiska mające wpływ na wyniki pomiaru. Szczegółowo opracowano zagadnienia badania elementów generatorów prądotwórczych dużej mocy. 2. Zakres pracy. W części teoretycznej zawarto wiele podstawowych wiadomości dotyczących sposobów pomiaru temperatury, opisano Międzynarodową Skali temperatury 1990 (MTS-90) oraz zestawiono różne skale temperatur wykorzystywanych w praktyce pomiarowej (rozdz.3.1.). Wyjaśniono także pojęcia i skróty charakterystyczne dla dziedziny termografii (rozdz. 3.2.). W ujęto również historię techniki podczerwieni (rozdz. 3.3.) oraz praw wykorzystywanych podczas pomiarów termowizyjnych (rozdz.3.4.). Rozdział 3.5. poświęcony został podstawom pomiarów za pomocą kamery termowizyjnej. Zawarto w nim opisy zjawisk pozwalających na zdalny pomiar temperatury oraz wpływ otoczenia na przebieg pomiarów. Umieszczono również w tej części wskazówki pozwalające na dobór odpowiednich wartości emisyjności dla danego badanego obiektu. W następnym rozdziale (rozdz. 3.6.) omówiono kamerę, która jest głównym elementem pozwalającym na rejestrowanie rozkładu temperatur, jej budowę, sposób działania, podstawowe parametry. Dokonano także przeglądu urządzeń termowizyjnych oraz oprogramowania pozwalającego na obróbkę i interpretację danych pochodzących z kamer. Kolejna część pracy poświęcona została praktycznej stronie pomiarów, uwzględnia problemy powstałe podczas badań i interpretacje wyników. Rozdział 4.1. ukazuje wszechstronne zastosowanie badań termowizyjnych i wykorzystywanie ich przy rozwoju poszczególnych dziedzin począwszy od przemysłu a skończywszy na medycynie. Informacje tu zamieszczone to jedynie przykłady, jedne z wielu do których wykorzystywana jest termowizja. Pomiary, termogramy i interpretacje wyników, które zamieszczono w rozdziale 4.2 dotyczą elementów i podzespołów generatorów prądotwórczych dużej mocy. Badania wykonano kamerą termowizyjną firmy Flir, model ThermaCAM P65. Prace pomiarowe dokonywano pod nadzorem i za zgodą ALSTOM POWER Sp. z o.o. W ostatnim etapie pracy zestawiono otrzymane wyniki, zlokalizowano usterki, dokonano ponownych pomiarów naprawianych miejsc, określono wady i zalety metod pomiarowych, wynotowano czynniki mające wpływ na wyniki pomiarów oraz sformułowano wnioski.
000000321 6531_ $$abadania termowizyjne
000000321 6531_ $$agenerator
000000321 6531_ $$akamera termowizyjna
000000321 6531_ $$adiagnostyka
000000321 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000321 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/321/files/$$zAccess to Fulltext
000000321 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:321$$pglobal
000000321 980__ $$aTHESIS