Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000329 001__ 329
000000329 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-261
000000329 041__ $$apol
000000329 100__ $$aPiotrowicz, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000329 245__ $$aPomiar impedancji z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego
000000329 260__ $$c2009-04-20
000000329 300__ $$a2p
000000329 500__ $$aTransactions on computer applications in electrical engineering : XIV Conference ZKwE '09, Poznan, April 20-22, 2009
000000329 520__ $$aPomiary impedancji wymagają stabilnej częstotliwości pomiarowej. Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest algorytm który nadąża za zmianami częstotliwości źródła. Wykorzystano zjawisko tzw. przecieku widma DFT sygnału próbkowanego. Przedstawiono algorytm realizujący opisaną metodę i jego implementację w pakiecie z procesorem sygnałowym. Wykonano pomiary testujące oraz omówiono wpływ wybranych czynników na błędy pomiaru.
000000329 6531_ $$aimpedancja
000000329 6531_ $$aDFT
000000329 6531_ $$aprzeciek widma
000000329 6531_ $$aprocesor sygnałowy
000000329 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000329 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/329/files/$$zAccess to Fulltext
000000329 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:329$$pglobal
000000329 980__ $$aARTICLE