Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000357 001__ 357
000000357 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-287
000000357 041__ $$aeng
000000357 100__ $$aCaciotta, M$$uUniversity Roma Tre, Italy
000000357 245__ $$aWavelets and Hilbert Transform for detection of short disturbances in electrical power networks
000000357 260__ $$c2010-05-20
000000357 300__ $$a5p
000000357 500__ $$aElectrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), R. 85, NR 5/2010, pp. 50-54
000000357 520__ $$aIn electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing methods: Wavelets and Hilbert Transform (HT). Methods were tested under different conditions of noise and harmonic distortion (THD) showing the Hilbert Transform can be used as a valid approach for this type of phenomena. Streszczenie. W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch różnych metod przetwarzania sygnałów: falek i transformaty Hilberta (HT). Metody te były badane przy różnych poziomach szumu i zniekształceń harmonicznych (THD). Stwierdzono przydatność HT do analizy krótkich przebiegów przejściowych i zakłóceń oraz podobnych zjawisk. (Falki i transformata Hilberta do wykrywania zakłóceń w krótkim czasie trwania w sieciach elektroenergetycznych)
000000357 6531_ $$apower quality
000000357 6531_ $$awavelets
000000357 6531_ $$aHilbert Transform
000000357 6531_ $$avoltage dips
000000357 6531_ $$atransients
000000357 700__ $$aGiarnetti, S$$uUniversity Roma Tre, Italy
000000357 700__ $$aLeccese, F$$uUniversity Roma Tre, Italy
000000357 700__ $$aLeonowicz, Z$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000357 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000357 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/357/files/$$zAccess to Fulltext
000000357 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:357$$pglobal
000000357 980__ $$aARTICLE