Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-288

Wyznaczanie częstotliwości zniekształconych sygnałów w układach przekształtnikowych

Lobos, T (Politechnika Wrocławska) ; Rezmer, J (Politechnika Wrocławska)

2003-05-31

Abstract: Nowoczesne półprzewodnikowe przekształtniki częstotliwości, stosowane do zasilania silników asynchronicznych, charakteryzują się zniekształconymi przebiegami napięć wyjściowych. Ze względu na regulację prędkości obrotowej silników, przebiegi tych napięć mogą mieć, w długich przedziałach czasu, charakter niestacjonarny. Wyznaczanie częstotliwości podstawowej składowej napięć wyjściowych przekształtników ma istotne znaczenie dla układów regulacji. Niestacjonarność przebiegów powoduje, że okno próbkowania cyfrowych metod nie może być zbyt długie. Przy stosowaniu krótko-czasowej transformacji Fouriera (STFT), dokładne wyniki otrzymuje się tylko wówczas, gdy okno próbkowania ma długość równą całkowitej wielokrotności okresu badanej składowej. Długość tego okresu jest na ogół nieznana. Opracowano szereg metod cyfrowej estymacji parametrów składowej podstawowej w czasie rzeczywistym. Najbardziej znane wykorzystują analizę widmową [ 1,2,3 ], stosują filtrację Kalmana [ 2,4 ] lub sztuczne sieci neuronowe [ 5, ]. Większość z nich ma akceptowalną dokładność w przypadku przebiegów niezniekształconych. Metodę bazującą na filtracji cyfrowej i modelu estymacyjnym Prony’ego, przeznaczoną do szybkiej analizy sygnałów zniekształconych, przedstawiono w [6]. W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania częstotliwości, opracowaną w oparciu o model Prony'ego. Metoda została wyprowadzona dla tych przypadków, w których przebieg zawiera dwie dominujące składowe harmoniczne oraz szum. Dodatkowo, w celu poprawy dokładności metody zastosowano filtrację medianową. Przeprowadzono szerokie badania symulacyjne proponowanego algorytmu. Wykorzystując metody próbkowania sygnałów pasmowych [ 7 ] obniżono częstotliwość próbkowania oraz stosowano krótkie okna pomiarowe. Wyniki badań potwierdzają dokładność metody dla zniekształconych przebiegów, w warunkach dynamicznych zmian częstotliwości składowej podstawowej.

Keyword(s): Metoda Prony'ego ; sygnały zniekształcone ; analiza widmowa
Note: Wiadomości Elektrotechniczne, rok: 2003, R.LXXI, nr 7-8, s.312--315


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/359/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-288

Record created 2010-06-11, last modified 2010-09-07

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(964)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(961)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(958)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(953)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(950)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.