Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000359 001__ 359
000000359 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-288
000000359 041__ $$apol
000000359 100__ $$aLobos, T$$uPolitechnika Wrocławska
000000359 245__ $$aWyznaczanie częstotliwości zniekształconych sygnałów w układach przekształtnikowych
000000359 260__ $$c2003-05-31
000000359 300__ $$a12p
000000359 500__ $$aWiadomości Elektrotechniczne, rok: 2003, R.LXXI, nr 7-8, s.312--315
000000359 520__ $$aNowoczesne półprzewodnikowe przekształtniki częstotliwości, stosowane do zasilania silników asynchronicznych, charakteryzują się zniekształconymi przebiegami napięć wyjściowych. Ze względu na regulację prędkości obrotowej silników, przebiegi tych napięć mogą mieć, w długich przedziałach czasu, charakter niestacjonarny. Wyznaczanie częstotliwości podstawowej składowej napięć wyjściowych przekształtników ma istotne znaczenie dla układów regulacji. Niestacjonarność przebiegów powoduje, że okno próbkowania cyfrowych metod nie może być zbyt długie. Przy stosowaniu krótko-czasowej transformacji Fouriera (STFT), dokładne wyniki otrzymuje się tylko wówczas, gdy okno próbkowania ma długość równą całkowitej wielokrotności okresu badanej składowej. Długość tego okresu jest na ogół nieznana. Opracowano szereg metod cyfrowej estymacji parametrów składowej podstawowej w czasie rzeczywistym. Najbardziej znane wykorzystują analizę widmową [ 1,2,3 ], stosują filtrację Kalmana [ 2,4 ] lub sztuczne sieci neuronowe [ 5, ]. Większość z nich ma akceptowalną dokładność w przypadku przebiegów niezniekształconych. Metodę bazującą na filtracji cyfrowej i modelu estymacyjnym Prony’ego, przeznaczoną do szybkiej analizy sygnałów zniekształconych, przedstawiono w [6].  W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania częstotliwości, opracowaną w oparciu o model Prony'ego. Metoda została wyprowadzona dla tych przypadków, w których przebieg zawiera dwie dominujące składowe harmoniczne oraz szum. Dodatkowo, w celu poprawy dokładności metody zastosowano filtrację medianową. Przeprowadzono szerokie badania symulacyjne proponowanego algorytmu. Wykorzystując metody próbkowania sygnałów pasmowych [ 7 ] obniżono częstotliwość próbkowania oraz stosowano krótkie okna pomiarowe. Wyniki badań potwierdzają dokładność metody dla zniekształconych przebiegów, w warunkach dynamicznych zmian częstotliwości składowej podstawowej.
000000359 6531_ $$aMetoda Prony'ego
000000359 6531_ $$asygnały zniekształcone
000000359 6531_ $$aanaliza widmowa
000000359 700__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000359 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000359 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/359/files/$$zAccess to Fulltext
000000359 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:359$$pglobal
000000359 980__ $$aARTICLE