Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000362 001__ 362
000000362 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-290
000000362 041__ $$apol
000000362 100__ $$aMarkiewicz, H$$uPolitechnika Wrocławska
000000362 245__ $$aWpływ zmian parametrów określających jakość energii elektrycznej na pracę odbiorników
000000362 260__ $$c2001-06-01
000000362 300__ $$a20p
000000362 520__ $$aOdbiorniki energii elektrycznej pracują w warunkach zbliżonych do optymalnych,  jeżeli są one zasilane napięciem równym napięciu znamionowemu lub niewiele różniącym się, od tego napięcia, a inne parametry określające jakość energii mieszczą się również w przedziałach wartości uznawanych za graniczne dopuszczalne. Również warunki środowiskowe nie powinny być gorsze od zakładanych przez wytwórcę urządzenia. Każde odstępstwo od tych warunków powoduje nieprawidłową pracę odbiorników objawiającą się, m.in. pracą przy obniżonej lub nadmiernie wysokiej a przez to również szkodliwej wydajności, obniżonej sprawności i zwiększonych stratach przy niewielkich przekroczeniach dopuszczalnych zmian podstawowych parametrów napięcia. Przy nadmiernie dużych odchyleniach parametrów napięcia od wartości znamionowych występują przerwy w pracy odbiorników powodowane skutecznym działaniem właściwych zabezpieczeń lub zniszczeniem odbiorników przy braku takich zabezpieczeń.
000000362 6531_ $$ajakość energii elektrycznej
000000362 700__ $$aKlajn, A$$uPolitechnika Wrocławska
000000362 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000362 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/362/files/$$zAccess to Fulltext
000000362 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:362$$pglobal
000000362 980__ $$aARTICLE