Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000363 001__ 363
000000363 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-291
000000363 041__ $$apol
000000363 100__ $$aMarkiewicz, H$$uPolitechnika Wrocławska
000000363 245__ $$aNiezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji elektrycznych
000000363 260__ $$c2002-11-19
000000363 300__ $$a28p
000000363 500__ $$aPCPM 19/11/2002
000000363 520__ $$aWśród większości, zajmujących siç dostawą i użytkowaniem energii elektrycznej, utrwaliła się już świadomość, że energia jest towarem i jako taka powinna charakteryzować sic odpowiednią jakością. Straty z tytułu przerw w zasilaniu oraz niezadowalającej jakości energii są bowiem bardzo duże. Szacuje się, że wynoszą one w Stanach Zjednoczonych 20-30 miliardów dolarów rocznie, a w krajach Unii Europejskiej ponad 10 milionów euro. Przez dziesięciolecia nic było pełnej zgodności, jakie parametry powinny określać jakość energii i jakie powinny być dopuszczalne zakresy ich odchyleń od wartości znamionowych. W przeszłości też nie przywiązywano szczególnej uwagi do jakości energii, a podstawowym i często jedynym parametrem jakości  była wartość skuteczna napięcia zasilającego. Wynikało to w dużym stopniu z rodzaju użytkowanych wówczas odbiorników (żarówki, urządzenia grzejne, silniki) mało wrażliwych na obniżoną jakość energii zasilającej. Obecnie jednak znaczna cześć, a często  większość odbiorników; to odbiorniki o nieliniowych charakterystykach.
000000363 6531_ $$ajakość energii
000000363 6531_ $$aniezawodność
000000363 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000363 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/363/files/$$zAccess to Fulltext
000000363 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:363$$pglobal
000000363 980__ $$aARTICLE