Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2010-015

Współspalanie węgla i biomasy w polskich zakładach wytwórczych energii elektrycznej – wybrane aspekty prawne.

Kilian, L (Politechnika Wrocławska)

2010-10-03

Abstract: Praca obejmuje ocenę problemów związanych ze współspalaniem biomasy w kotłach energetycznych, aktualne regulacje prawne i planowane zmiany legislacyjne dotyczące energii odnawialnej wytwarzanej w procesach wspłóspalania. W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie zaszły ogromne przeobrażenia, które swoim zasięgiem objęły wszystkie dziedziny życie. Zmianie uległy ugruntowane od wielu lat teorie naukowe oraz zasady i metody praktycznego działania. Dotyczy to zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa, a przede wszystkim zasobów środowiska przyrodniczego. Te ostatnie mają istotny wpływ na dobrobyt społeczny i postęp. Od zarania cywilizacji bogactwo i postęp każdego narodu brały swe początki w znacznej mierze z bogactw naturalnych. We współczesnym świecie znaczenie zasobów naturalnych dodatkowo rośnie z uwagi na ich wyczerpywanie się, spowodowane m. in. nieracjonalnym gospodarowaniem. Efektem tych zmian było powstanie nowych dziedzin wiedzy, takich jak np. ekonomia środowiska czy zarządzanie środowiskiem. Pojawiła się też nowa terminologia, jak np. trwały i zrównoważony rozwój (sustain-able development), którego synonimem jest ekorozwój. Ekorozwój dotyczy wszystkich dziedzin życia gospodarczego, począwszy od rolnictwa, a skończywszy na przemyśle. Szczególnie energetyka i transport korzystające głównie z pozornie nieograniczonych źródeł energii, przyczyniły się do degradacji środowiska przyrodniczego, m. in. poprzez wprowadzenie do atmosfery tlenków azotu, siarki, węgla. Dwutlenek węgla ma największy wpływ na występowanie tzw. efektu cieplarnianego. Dlatego też w działaniach ochronnych podstawowe znaczenie ma regulacja emisji i absorpcji tego gazu w taki sposób, aby ograniczyć emisje i jednocześnie zwiększać jego absorpcje. Programy regulacji emisji CO2, wprowadzone już przez wiele krajów, mają na celu zarówno zwiększenia efektywności zużycia energii (oszczędność), jak i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energię słoneczną, wiatru, wody, geotermiczną, oraz pochodząca z biomasy. W wielu badaniach naukowych i opiniach ekspertów można znaleźć udokumentowaną tezę, że w warunkach polskich podstawowym odnawialnym źródłem energii będzie biomasa. Niestety wykorzystanie tego potencjału jest ograniczone możliwościami technicznymi, urbanistycznymi, demograficznymi, ekonomicznymi i mentalnościowymi. Polska, dostosowując się do tendencji ogólnoświatowych, a przede wszystkim po integracji z UE, podejmuje działania zwiększające udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej jej produkcji. Przyjęta została „Strategia rozwoju energii odnawialnej” oraz szereg aktów prawnych regulujących zasady produkcji oraz obrotu energią z tych źródeł. Po integracji z UE możemy korzystać z funduszy przeznaczonych na ten cel. 4 Dotyczy to również VI Programu Ramowego, do którego możemy już obecnie włączyć się zarówno w sferze badawczej, jak i transferu osiągnięć naukowych do praktyki. Negatywne skutki tzw. efektu cieplarnianego możemy też ograniczyć, zwiększając absorpcję CO2, np. w trakcie fotosyntezy poprzez m. in. zwiększenie udziału w strukturze zasiewów roślin wytwarzających dużą ilość biomasy. Dlaczego też restrukturyzacja rolnictwa w kierunku nie żywnościowego wykorzystania płodów rolnych stała się istotnym elementem wielu programów badawczych zarówno w Polsce, jak i w UE. Efektem tych badań była długa lista roślin uprawnych, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, a w tym w energetyce. Stanowią one alternatywę dla rolników wobec nadprodukcji żywności w Europie. Stąd też wywodzą się problemy rolników, które mają wydźwięk społeczny i ekologiczny. Równocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię. Rosną też ceny energii, co w pewnym stopniu wynika z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że dzięki rozszerzeniu produkcji biomasy roślin uprawnych na cele energetyczne, osiągnięte mogą zostać korzyści społeczne (lokalne zmniejszenie bezrobocia), gospodarcze (m.in. wzrost przychodowości gospodarstw rolnych) i środowiskowe (lepsze zamknięcie cyklu obiegu CO2).

Keyword(s): współspalanie ; biomasa ; przepisy
Note: praca inżynierska


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/365/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2010-015

Record created 2010-10-03, last modified 2010-10-04

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1192)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1149)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1139)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010
(1128)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(1119)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.