Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000377 001__ 377
000000377 037__ $$aENY-TEACHING-2011-038
000000377 041__ $$apol
000000377 100__ $$aSikorski, T$$uPolitechnika Wrocławska
000000377 245__ $$aTeoria Obwodów 2
000000377 260__ $$c2011-06-16
000000377 520__ $$aZawartość tematyczna wykładu Stany nieustalone (przejściowe) w obwodach elektrycznych – metoda klasyczna Warunki początkowe w obwodach elektrycznych. Wyznaczanie stanu przejściowego w obwodach elektrycznych z jednym oraz dwoma elementami biernymi (zachowawczymi) przy wymuszeniach stałych oraz sinusoidalnych. Składowa przejściowa i wymuszona (ustalona). Prawa komutacji. Elementy analizy układów w dziedzinie czasu Funkcje uogólnione w zapisie wybranych sygnałów. Splot funkcji. Wyznaczanie splotu funkcji w ograniczonym przedziale. Podstawy teorii transmisji sygnału przez układ liniowy stacjonarnych. Odpowiedź impulsowa i skokowa układu i jej związek z odpowiedzią na dowolne wymuszenie. Całka Duhamla. Transformata Laplace’a i jej zastosowanie w analizie stanów nieustalonych Transformata Laplace’a – definicja, własności. Obliczanie transformaty Laplace’a przy wykorzystaniu własności przekształcenia. Wyznaczanie oryginałów transformaty Laplace’a na podstawie własności przekształcenia oraz metody rozkładu na ułamki proste. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do obliczania stanu przejściowego w obwodach elektrycznych –metoda operatorowa. Transmitancja operatorowa i jej związek z odpowiedzią układu. Zależności pomiędzy odpowiedzią impulsową , skokową oraz transmitancja Szereg Fouriera i jego znaczenie w analizie sygnałów okresowych Szereg Fouriera funkcji okresowych –postać trygonometryczna i zespolona. Wyznaczanie zespolonych i rzeczywistych współczynników Fouriera wybranych sygnałów okresowych. Widmo amplitudowo-fazowe. Przebiegi odkształcone. Transformata Fouriera oraz analiza widmowa sygnałów nieokresowych Transformata Fouriera – definicja, własności. Wyznaczanie widma amplitudowo-fazowego sygnałów nieokresowych. Transmitancja operatorowa i widmowa. Transmisja sygnałów przez układy liniowe-stacjonarne z wykorzystaniem trasmitancji widmowej. Związek transmitancji operatorowej i widmowej oraz odpowiedzi impulsowej układów Linia długa Opis matematyczny układów o parametrach rozłożonych. Rozwiązania w stanach ustalonych. Równania linii w zapisie symbolicznym. Impedancja falowa. Tłumienność, przesuwność oraz tamowność falowa. Rozkład napięcia i prądu w linii - fala pierwotna i fala
000000377 700__ $$aRuczewski, P$$uPolitechnika Wrocławska
000000377 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000377 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/377/files/$$zAccess to Fulltext
000000377 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:377$$pglobal
000000377 980__ $$aTEACHING