Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000427 001__ 427
000000427 037__ $$aENY-ARTICLE-2012-340
000000427 041__ $$apol
000000427 100__ $$aBazelyan, E M$$uKrzhizhanowsky Power Engineering Inst., Moscow
000000427 245__ $$aPiorunochrony pseudoaktywne
000000427 260__ $$c2012-11-02
000000427 300__ $$a4p
000000427 500__ $$aPrzegląd Elektrotechniczny nr 6/2012, s. 221-224
000000427 520__ $$aOpisano własności podstawowych form wyładowań elektrycznych w powietrzu: strimera i lidera. Wykazano, że strefa ochronna piorunochronów ESE z wczesną emisją strimera nie może być większa od strefy ochronnej klasycznych piorunochronów Franklina. The paper describes basic properties of two main types of electrical discharges in atmospheric air: streamer and leader. It was shown that the protection zone of Early Streamer Emission terminals can not be greater than the protection zone of classical Franklin terminals. (Active lightning terminals).
000000427 6531_ $$aStrimer, lider, zwód, piorunochron ESE, strefa ochronna
000000427 700__ $$aChrzan, K L$$uPolitechnika Wrocławska
000000427 8560_ $$fkrystian.chrzan@pwr.wroc.pl
000000427 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/427/files/$$zAccess to Fulltext
000000427 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:427$$pglobal
000000427 980__ $$aARTICLE