Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000447 001__ 447
000000447 037__ $$aENY-ARTICLE-2013-358
000000447 041__ $$aeng
000000447 088__ $$aISSN 1732-6702
000000447 100__ $$aSzyszka, D$$uPolitechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
000000447 245__ $$aWYNIESIENIE MECHANICZNE ZIAREN PODDANYCH FLOTACJI WYŁĄCZNIE SPIENIACZEM 
000000447 260__ $$c2007-08-30
000000447 300__ $$a6p
000000447 500__ $$aGórnictwo i Geoinżynieria, Rok, 31,Zeszyt, 4, 2007 
000000447 520__ $$aZ przeglądu dotychczasowych badań oraz badań opisanych w tym artykule, wynika że wzrost stężenia spieniacza powoduje nasilenie flotacji mechanicznej; ponadto istnieje pewne stężenie graniczne, przy którym krzywa zależności wychód stężenie spieniacza osiąga plateau. Każdy spieniacz flotacyjny można scharakteryzować jedną liczbą charakterystyczną dla niego przy odpowiednim stężeniu tego spieniacza. Określenie wartości stężenia granicznego maksymalnej flotacji mechanicznej jest bardzo pożądane, gdyż może to być bardzo użyteczny parametr do opisu wyniesienia mechanicznego. Znaleziono związek pomiędzy stężeniem stosowanych odczynników pianotwórczych i wyniesieniem mechanicznym kwarcu. Potwierdzono, że przy długim czasie flotacji występuje tzw. graniczna flotacja mechaniczna, czyli największa możliwa do uzyskania w danym układzie flotacyjnym.
000000447 6531_ $$aflotacja
000000447 6531_ $$aspieniacze
000000447 6531_ $$awyniesienie mechaniczne
000000447 8560_ $$fdanuta.szyszka@pwr.wroc.pl
000000447 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/447/files/$$zAccess to Fulltext
000000447 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:447$$pglobal
000000447 980__ $$aARTICLE